ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές απασχολούν ένα τεράστιο στόλο οχημάτων και οι παραδόσεις αγαθών ή προϊόντων αντιπροσωπεύουν καθημερινά εκατομμύρια εργασίες φορτοεκφόρτωσης, με κινδύνους για τα προϊόντα και το προσωπικό σε κάθε παραλαβή ή αποστολή.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΟΣ LOGISTICS MANAGER

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/05/2018

 

Άρθρο του Ιωάννη Γ. Κονταράτου,

Συμβούλου επιχειρήσεων και Logistics specialist

Είναι γνωστό  ότι η αποθήκη, είναι ένα εμπορικό κτίριο, για την εναπόθεση και προστασία εμπορευμάτων. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους μιας αποθήκης είναι η Διατήρηση & Διαφύλαξη των προϊόντων.

Ο ρόλος αυτός συνίσταται, στην λήψη των αναγκαίων μέτρων,  ώστε να επιτευχθεί:

 • Η ασφάλεια των προϊόντων.
 • Η διατήρηση κάθε υλικού και της συσκευασίας του, στην καλλίτερη δυνατή κατάσταση.
 • Η διατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των προϊόντων.

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και επομένως και των προϊόντων από κλοπές και διαρρήξεις, αλλά και η πρόληψη των πυρκαγιών, αποτέλεσε ήδη αντικείμενο προηγούμενου άρθρου. Η Ασφάλεια όμως των προϊόντων δεν έγκειται μόνο στην αποτροπή της παράνομης αφαίρεσης προϊόντων ή της πυρκαγιάς. Κίνδυνοι για τα προϊόντα ελλοχεύουν σε πολλές διαδικασίες ενός αποθηκευτικού κέντρου αλλά και εξωγενείς παράγοντες.   

 

Κίνδυνοι κατά την διάρκεια της φορτοεκφόρτωση

 

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές απασχολούν ένα τεράστιο στόλο οχημάτων και οι παραδόσεις αγαθών ή προϊόντων αντιπροσωπεύουν καθημερινά εκατομμύρια εργασίες φορτοεκφόρτωσης, με κινδύνους για τα προϊόντα και το προσωπικό σε κάθε παραλαβή ή αποστολή.

Η πρόληψη περιλαμβάνει την εκτίμηση των κινδύνων κάθε είδους, που δημιουργούνται από τη φορτοεκφόρτωση, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων και τον συντονισμό των μέτρων πρόληψης μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. Οι μη επίσημες σχέσεις, μεταξύ μεταφορέα και εταιρείας υποδοχής αποτελούν συχνά πηγή δυσλειτουργίας.

Καταστάσεις κινδύνου, που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές προϊόντων είναι: 

 • Η απροσδόκητη αναχώρηση του φορτηγού και με αποτέλεσμα την πτώση των προϊόντων που φορτοεκφορτώνονται την στιγμή εκείνη, ή του περονοφόρου οχήματος που βοηθά στην φορτοεκφόρτωση.
 • Η σταδιακή πρόοδος του φορτηγού λόγο της κίνησης των ανυψωτικών εντός αυτού, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του από την ράμπα.
 • Η κατάρρευση των ποδαρικών υποστήριξης ή γενικότερα κλίση ή κατάρρευση του ρυμουλκούμενου που στηρίζεται επί αυτών, γεγονός που μπορεί να προξενήσει ζημιές ή/και καταστροφή των προϊόντων που μεταφέρει.
 • Η πτώση του περονοφόρου οχήματος από την αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης (πλατφόρμα) κατά την διάρκεια των ελιγμών, όταν δεν υπάρχουν σε αυτήν προστατευτικές μπάρες.
 • Η κρούση των προϊόντων από περονοφόρα οχήματα ή άλλο εξοπλισμό.

Έτσι ο μεγάλος αριθμός των απωλειών, δικαιολογεί την προληπτική προσπάθεια καθενός από τους κρίκους της αλυσίδας "αγοραστή-μεταφορέας-προμηθευτής".

 

Κίνδυνοι από πτώση φορτίων.

 

Ένας από τους μεγαλύτερους κίνδυνους για τα προϊόντα, είναι οι πτώσεις τους από τα ράφια αποθήκευσης. Κάποιοι από τους λόγους που συνεπικουρούν σε αυτό, είναι: 

 • Η ολική ή μερική κατάρρευση μιας ραφαρίας (υποχώρηση δοκίδων λόγω υπερφόρτωσης, χτύπημα φέροντος ιστού από ανυψωτικό μηχάνημα, φθορά των πλαισίων λόγω αλλοίωσης  κ.λπ.).
 • Τα παλετοποιημένα προϊόντα που υπερβαίνουν τα ονομαστικά φορτία των ραφιών
 • Οι παλέτες δεν είναι σε καλή κατάσταση, εύθραυστες, σπασμένες και ακατάλληλες.
 • Μη σεβασμός των κενών χώρων μεταξύ των παλετών.
 • Κακώς σχεδιασμένη ραφαρία.
 • Κακή στοίβαξης των προϊόντων στην παλέτα (υπερχείλιση παλέτας).
 • Έλλειψη εξοπλισμού αποφυγής πτώσης προϊόντων (πλέγματα - δίχτυ - ράβδοι ασφαλείας - ράβδοι στηρίξεως - οπίσθιοι αναστολείς).
 • Κακή εκπαίδευση των οδηγών των ανυψωτικών.
 • Φορτία μη σταθερά, μη συμπαγή, κακώς κεντραρισμένα και ανομοιόμορφα κατανεμημένα.
 • Απουσία ενοποίησης της παλέτας. (stretch film - τσέρκια πλαστικά ή μεταλλικά, - συγκόλληση με κόλλα, - θερμοσυρρικνούμενa film).
 • Δευτερογενείς συσκευασίες (κιβώτια) οι οποίες δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές στοίβαξης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλέτα.  
 • Σπάσιμο της παλέτας.
 • Το βάθος της ραφαρίας μη κατάλληλο για τις παλέτες που χρησιμοποιούνται.
 • Πλάτος διαδρόμων που δεν είναι κατάλληλο για τα ανυψωτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται.
 • Το δάπεδο της αποθήκης είναι σε κακή κατάσταση, και δημιουργεί μεγάλες κινήσεις του ιστού των ανυψωτικών.
 • Απαρχαιωμένος εξοπλισμός.
 • Σφάλματα διαχείρισης και χειρισμού.

Στην περίπτωση "στοίβαξης" παλετών σε επάλληλα στρώματα (Block  stacking), θα πρέπει οι παλέτες και το προϊόν να διατηρηθούν την σταθερότητα της στοίβαξης. Επομένως οι προδιαγραφές κιβωτίων και παλετών πρέπει να είναι κατάλληλες για τέτοιο τρόπο αποθήκευσης.

 

Κίνδυνοι από την κακή διαχείριση ημερομηνιών λήξεως

 

Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν είτε χάνει τις γευστικές ή θρεπτικές του ιδιότητες (π.χ. μείωση της περιεκτικότητας σε βιταμίνες) ή το προϊόν καθίσταται  επικίνδυνο για την υγεία.

Σε περίπτωση κακής διαχείρισης και υπέρβασης της ημερομηνίας λήξεως ενός προϊόντος στην αποθήκη, αυτό αποσύρεται από το εμπορεύσιμο απόθεμα και οδηγείται σε καταστροφή (πρωτόκολλο καταστροφής)

Για να αποφεύγεται λοιπόν η απαξίωση των προϊόντων θα πρέπει να:

 • Καταγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και η ημερομηνία λήξεως.
 • Αποθηκεύονται τα προϊόντα όχι μόνο ανά κωδικό αλλά και ημερομηνία λήξεως.
 • Η διαχείριση να γίνεται με χρήση κατάλληλου WMS, το οποίο κατά την διάρκεια του picking, θα δίνει προτεραιότητα στα προϊόντα με την πλέον κοντινή ημερομηνία λήξεως.
 • Δημιουργούνται και να εξημερώνονται τα αρχεία.

 

Κίνδυνοι στην Αποθήκευση Χημικών και επικίνδυνων ουσιών

 

Οποιαδήποτε ουσία η οποία, λόγω των ιδιοτήτων της, είναι επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον και η οποία είναι: εκρηκτική, αέρια, εύφλεκτη, τοξική, ραδιενεργός, διαβρωτική, οξειδωτική ή πεπερασμένη, χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο υλικό.

Η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο:

 • ίδιο πυροδιαμέρισμα, χωρίς ιδιαίτερο διαχωρισμό (άναρχο σύστημα).
 • ίδιο πυροδιαμέρισμα, με τα προϊόντα σαφώς διαχωρισμένα, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις και συνθήκες ασφαλείας και
 • σε ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.

 

Δυο είναι οι βασικοί κίνδυνοι για τα προϊόντα αυτά, ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης και ο κίνδυνος χημικών αντιδράσεων μεταξύ μη συμβατών προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται:

 • Αναγνώριση και σήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
 • Προσδιορισμός αποθηκευμένων ποσοτήτων των επικίνδυνων υλικών.
 • Αποκλεισµός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης.
 • Να υπάρχει  ο προβλεπόμενος εξαερισµός (ώστε να μην υπαρχή συσσώρευση  αερίων, επικινδύνων για την υγεία αλλά και εύφλεκτων).
 • Η χρήση δεξαμενών συγκράτησης για αποφυγή διαρροών οπού αυτό θεωρείται αναγκαίο.
 • Χρησιμοποίηση κατάλληλων δοχείων αποθήκευσης αεροστεγώς κλεισμένων.
 • Θα πρέπει το δάπεδο να διαθέτει κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνση των προϊόντων σε περίπτωση διαρροής του

 

Απαραίτητη βέβαια και η λήψη οργανωτικών μέτρων σε τέτοιου είδους αποθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: 

 • Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, στον χειρισμό των επικινδύνων προϊόντων.
 • Να υπάρχει προστατευτικός εξοπλισμός εγκατεστημένος στις αποθήκες (καταιονητήρες για απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών από το σώμα και ιδίως το πρόσωπο των εργαζομένων).
 • Διορισμός ενός πρόσωπου επαφής για τα χημικά προϊόντα και ενδεχομένως ενός σύμβουλου ασφάλειας.
 • Είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάρτες δεδομένων για την ασφάλεια κάθε προϊόντος.
 • Πρέπει επίσης να υπάρχει διαθέσιμη μια λίστα όλων των αποθηκευμένων προϊόντων.
 • Κανονισμοί πρόσβασης, για να εξασφαλίζεται ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με τα προστατευτικά μέτρα και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, έχει πρόσβαση στο χώρο όπου αποθηκεύονται τα χημικά.
 • Σήμανση όλων των συσκευασιών

 

Σε θέματα συμβατότητας των προϊόντων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις αποθήκες όπου εναποτίθενται τόσο τρόφιμα όσο και χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά, καθαριστικά, ειδή προσωπικής υγιεινής κ.λπ.) όπως στις περιπτώσεις των κεντρικών αποθηκών των αλυσίδων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους (βλ. πυροδιαμερίσματα) και η διαχείριση τους να γίνεται ξεχωριστά. Δεν επιτρέπεται π.χ. κατά την προετοιμασία των παραγγελιών,  η συλλογή και τοποθέτηση στην ίδια παλέτα (ή Roll pallet), τροφίμων και απορρυπαντικών μαζί.

 

Κίνδυνοι στην Συντήρηση και Κατάψυξη

 

Οι αλλαγές στις θερμοκρασίες και στην υγρασία καθώς και η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ανεμιστήρων προκαλούν διακυμάνσεις μέσα στον ψυκτικό θάλαμο, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση ή/και καταστροφή των προϊόντων - εμπορευμάτων που αποθηκεύονται εντός αυτού. Ο έλεγχος λοιπόν της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους ψυκτικούς θαλάμους είναι υποχρέωση και αναγκαιότητα για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Ο κανονισμός (CE) 852/2004 της 29/04/04 για την υγιεινή των τροφίμων, απαιτεί να διατηρείται, κατά την αποθήκευση και το χειρισμό τους, σε κατάλληλες θερμοκρασίες και οι τιμές να καταγράφονται.

Επίσης ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της 12/01/05 προβλέπει ότι οι συσκευές καταγραφής για τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή, προϊόντων συντήρησης και κατάψυξης, ελέγχονται περιοδικά σύμφωνα με πρότυπο EN 13486.

Επομένως, για την ασφάλεια των προϊόντων, οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με έξυπνους θερμοστάτες, επιτρέποντάς σας να καταγράφετε και να μεταδίδετε όλες τις θερμοκρασίες για κάθε χώρο σας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο (24/24), επτά ημέρες την εβδομάδα (7/7),. Οι θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες των προϊόντων που αποθηκεύονται. Η ύπαρξη ενός συστήματος συναγερμού (ηχητικού και οπτικού) είναι επίσης αναγκαία.

Ένα θετικό σημείο υπέρ των σύγχρονων οργάνων μέτρησης  είναι ο αδιάσπαστος έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας, ακόμη και απουσία του τεχνικού υπεύθυνου. Το σύστημα ενεργοποιείται, όταν ξεπεραστεί μια καθορισμένη οριακή τιμή και στέλνει μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του τεχνικού υπεύθυνου.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ιδίως στους θαλάμους κατάψυξης, είναι η δημιουργία πάγου. Η είσοδο του νωπού αέρα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους, είναι αδύνατον να εμποδιστεί. Υπάρχει όμως η δυνατότητα  αφαίρεσης  της υγρασίας του αέρα μέσω αφύγρανσης. Αφαιρείται δηλαδή το νερό από τον αέρα και έτσι δεν δημιουργούνται προβλήματα στους αεροψυκτήρες, στα δάπεδα, στις πόρτες, στους τοίχους και στους προθαλάμους. Ο πάγος εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων και των προθαλάμων εφόσον για την ομαλή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων συνήθως χρειάζονται αρκετές εργατοώρες για την αφαίρεση του.

Μια λύση βέβαια είναι οι αποψύξεις, που χρησιμοποιούνται συχνά για να αφαιρέσουν τον πάγο από τον χώρο, κάτι όμως που προσθέτει επιπλέον θερμότητα στον ψυκτικό θάλαμο. Συνήθως, οι αποψύξεις αυξάνουν κατά 5 oC την θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου, γεγονός το όποιο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις φυσικές ιδιότητες των αποθηκευμένων προϊόντων. 

 

 

 

 

MANAGEMENT

ILME: Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ WEB CONFERENCE

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο “Logistics during and beyond the crisis: Charting the way forward”, ξεπερνώντας κάθε προσδ...

ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ SOLUTIONS VIΙΙ ΤΟΥ SUPPLY CHAIN INSTITUTE ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα συνέδριο πολύτιμο εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται στα Logistics διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξ...

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "LOGITRANS 2020"

Από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, θα ανοίξει τις πύλες της η 14η Διεθνής Έκθεση Μεταφορών και Logistics, logitrans 2020, που διοργανώνει ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου σε συνεργασία με την EKO FAI...

Κλείσιμο [X]