ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Η ανατομία του κλάδου Οδικών Μεταφορών, οι απόψεις των εκπροσώπων και τα στατιστικά δεδομένα για τη διακίνηση εμπορευμάτων.

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: «ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ!

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/04/2018

 

Επιμέλεια: Θεμιστοκλής Αλυφαντής

Φωτογραφίες: Αρχείο “L&M

Στατιστικά στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ

 

Ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών διανοίγεται στον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος αποτελεί το σταθερό πόλο υποστήριξης των εφοδιαστικών αλυσίδων στη χώρα μας μαζί με τη ναυτιλία. Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, φαίνεται πως οι σιδηροδρομικές και οι αεροπορικές μεταφορές κατέχουν μικρό ποσοστό από τη συνολική πίτα, αν και υπάρχουν τάσεις αύξησης του μεριδίου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.

Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, εξακολουθεί να ισχύει το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων που έχουν συμφωνηθεί από την Κομισιόν και εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η πολυτροπικότητα μέσων και εξοπλισμού. Σε αυτό το επίπεδο η αγορά θα πρέπει να γνωρίζει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1.  eFreight και ITS: Στο eFreight πρόκειται για την ανάπτυξη μιας ροής πληροφοριών χωρίς χαρτί, η οποία καθιστά δυνατή, την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των εμπορευμάτων κατά την μεταφορά τους μέσω διαφόρων φορέων μεταφοράς, πράγμα το οποίο καθιστά τα εμπορεύματα ανεξάρτητα από τους φορείς μεταφορών και συγχρόνως απλοποιεί τη διαχείριση.

Η ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης όπως το “GALILEO” θα καθιστούσε δυνατό στο μέλλον αυτό το «διαδίκτυο για φορτία» (επιγραμμικά διατιθέμενες πληροφορίες).

  1. Βιώσιμη ποιότητα και αποδοτικότητα: Η Επιτροπή θέλει να εξεύρει εφαρμόσιμες στην πράξη και νομικές λύσεις ή να δημιουργήσει σημεία αναφοράς διατροπικών τερματικών σταθμών.

Θα καθορισθεί σειρά βασικών δεικτών από κοινού με τις ομάδες συμφερόντων και θα εξετασθεί συγχρόνως η διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών.

Στον τομέα του προσωπικού και της εκπαίδευσης θα εργασθεί η Επιτροπή έως το 2019 με τους κοινωνικούς εταίρους για έναν κατάλογο ελάχιστων προσόντων στον τομέα της εφοδιαστικής.

  1. Απλοποίηση των μεταφορικών αλυσίδων: Διάφορες πρωτοβουλίες διεκπεραιώνονται σ’ αυτόν τον τομέα. Η τήρηση διοικητικών απαιτήσεων διευκολύνεται με τη συγκρότηση μιας μοναδικής υπηρεσίας εκκίνησης και μιας «διοίκησης από ένα χέρι».

Θα υποβάλει επίσης νομοθετική πρόταση για την απλοποίηση και προώθηση των μεταφορών μικρών αποστάσεων.

  1. Μετρήσεις οχημάτων και κανόνες φόρτωσης: Η Επιτροπή θα αναλύσει τους κανόνες όσον αφορά το βάρος των οχημάτων και τις μετρήσεις των οχημάτων και στο πλαίσιο αυτό θα προτείνει ενδεχομένως μια επικαιροποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ (2008). Πέραν αυτού θα εργασθεί για την κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών διατροπικών μονάδων φόρτωσης.
  2. «Πράσινοι διάδρομοι μεταφορών»: Υπό αυτήν την έννοια επιδιώκει η Επιτροπή σειρά διαφόρων στόχων. Θέλει, κατ’ αρχάς, να συγκεντρώσει τις εμπορευματικές μεταφορές σε διαδρόμους, όπου χρησιμοποιούνται συν-τροπικότητα και τεχνολογίες καινοτομίας. Η Επιτροπή εργάζεται για να καθορίσει πράσινους διαδρόμους και θα οργανώσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των μεταφορικών επιχειρήσεων.
  3. Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών στις πόλεις: Εν προκειμένω τονίζει η Επιτροπή την αστική διάσταση των εμπορευματικών μεταφορών. Επί του παρόντος γίνεται επεξεργασία συστάσεων για κοινές κατευθυντήριες τιμές ή για δείκτες απόδοσης για την μέτρηση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

 

Οι αντιδράσεις των θεσμικών

 

Στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση της αγοράς οδικών μεταφορών αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης διότι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό ως το 2028, ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή από την οποία μπορεί να προκύψει η ανάπτυξη.

Οι επιχειρηματίες ζητούν σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο κι όχι τις εμβαλωματικές λύσεις που βαφτίστηκαν ως «μεταρρυθμίσεις» στα χρόνια της κρίσης ταλαιπωρώντας αυτοκινητιστές, επιχειρηματίες αλλά και εργαζομένους. Από την άλλη πλευρά, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) επεξεργάζεται τη νομοθεσία των ευρωπαϊκών χωρών για τη μεταφορά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει τα μέλη της.

Ο ανταγωνισμός από φορτηγά με ξένες πινακίδες (πολλά από τα οποία ταξινομούνται στην Ελλάδα) εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοικτή πληγή που δεν θα κλείσει με ευχολόγια. Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι της ΠΕΕΔ και του ΣΥΝΔΕΕ&L επιμένουν στη νομοθετική ομοιογένεια με την Ευρώπη για τη λειτουργία των οδικών μεταφορών και του συστήματος υποστήριξης Εφοδιαστικών Αλυσίδων συνολικώς.

Επί της ουσίας, όμως, υπάρχει και η γενική εικόνα. Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τον Ιανουάριο για τις εμπορευματικές μεταφορές το 2016, τα φορτηγά φαίνεται πως έχουν διακινήσει 410,3 εκατ. τόνους, μεγέθη που είναι μειωμένα κατά -2,3% κατά το 2015 (δηλαδή 420 εκατ. τόνοι) και ακόμα πιο μειωμένος από το 2013 όταν εξυπηρετήθηκαν όγκοι 480,8 εκατ. τόνων. Δείτε σχετικά το infographic της ΕΛΣΤΑΤ και τις συγκρίσεις με τα πλοία και τα αεροπλάνα.

Όσον αφορά στα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μερικές ημέρες θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία δεν είναι ευοίωνα. Κατά το γ’ τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε μείωση του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2017 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 88.736,70 χιλιάδες τόνους έναντι 95.242,23 χιλ. τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας μείωση 6,8%.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.884.337,65 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.804.945,71 χιλ. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση κατά τύπο φορτίου, του βάρους των μεταφερθέντων εμπορευμάτων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων, η μείωση που παρατηρείται κατά τη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2017 ως προς το γ’ τρίμηνο του 2016, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τύπο φορτίου «Στερεά χύμα» ενώ στις άλλες κατηγορίες παρατηρείται αύξηση.. Μείωση παρατηρείται στον τύπο φορτίου «Στερεά χύμα» και στα διανυθέντα τονοχιλιόμετρα, κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

 

Οι γεωγραφικές ζώνες

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 39,2% επί του συνόλου των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 19,6% το γ’ τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016. Αύξηση κατά 27,4% παρουσιάστηκε στις φορτώσεις που έγιναν στην Αττική κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 39,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 18,9% το γ’ τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016. Αύξηση κατά 21,6% παρουσιάστηκε στις εκφορτώσεις που έγιναν στις Νήσους Αιγαίου και την Κρήτη κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

 

Το κείμενο μαζί με τους πίνακες και τα γραφήματα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "L&M"  τ. 173, Μαρτίου 2018, 

 

 

COVER STORIES

GREEN LOGISTICS: ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πράσινη εφοδιαστική έχει πάψει πλέον να είναι εργαλείο μάρκετινγκ και πολυτέλεια των μεγάλων πολυεθνικών και η αγορά των logistics στην Ελλάδα θα κληθεί άμεσα να ανταποκριθεί στη μέτρηση και μείωση ...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ LOGISTICS

Μιλώντας για ανθρώπινο δυναµικό εννοούµε τη χρησιµοποίηση διαφόρων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων µέσα σε ένα εργασιακό χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί τ...

ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑ LOGISTICS

Ποιες είναι οι εξελίξεις στον ΟΛΘ, πώς προδιαγράφονται οι προοπτικές της Ελλάδας ως «πύλης διαμετακομιστικού εμπορίου» και γιατί υστερεί η χώρα μας σε χωρητικότητες φορτίων....

Κλείσιμο [X]