ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/06/2020

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, στις 13 Ιουνίου, η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική διυπουργική απόφαση θα λειτουργεί ως εποπτικό όργανο για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία, αξιολόγηση και αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού των δράσεων στο πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ θα συγκροτείται από υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς.

Συγκεριμένα η επιτροπή συγκροτείται από τους εξής:

α) Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και εμπορίου, ως Πρόεδρο,

β) τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα μεταφορών, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος, ως μέλος,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, ως μέλος, 

ε) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως μέλος.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με δικαίωμα ψήφου, συναρμόδιοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, καθώς και γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τα εξής:

α) Τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της, β) την έγκριση, παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του, γ) τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την εφοδιαστική αλυσίδα, δ) τον προγραμματισμό των επενδύσεων, το συντονισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο δύο φορές το χρόνο και εφόσον προκύψουν δράσεις προς υλοποίηση, αυτές θα ανατίθενται στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η επιτροπή μπορεί να συστήνει περαιτέρω ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής:

Εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικής – Ανάθεση έργου – Υλοποίηση δράσεων

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής λειτουργεί ως ομάδα εργασίας και είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του έργου και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ειδικότερα για:

α) Τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

β) Τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

γ) Τον καθορισμό των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

δ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και της επίτευξης των στόχων του,

ε) Τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ζητημάτων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα,

στ) Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,

ζ) Την υποβολή εισηγήσεων στην επιτροπή.

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδ...

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΦΑΕ

Για πέμπτη συνεχή φορά, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Εμπορευματικών & Επιβατικών Οδικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), εξέλεξε πρόεδρό του τον Απόστολο Κενανίδη. Μετά τις...

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ INDUSRTY 4.0

Τον Οκτώβριο ξεκινά στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά το νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών». Σε πανευρωπαϊκό ε...

Κλείσιμο [X]