ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/07/2020

 

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) πέρασαν στο νόμο 4712/2020 του  Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση έως τις 18/1/2022 της προθεσµίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των ΚΑΔ, ενώ επεκτείνεται το µεταβατικό  καθεστώς για τη διατήρηση της χρήσης αποθηκών και σε κτήρια που βρίσκονται εντός της περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 31 και 33 του νεοψηφισθέντος νόμου, ανακουφίζουν για ορισμένο διάστημα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ΚΑΔ Ασπροπύργου, Ελαιώνα, Οινοφύτων και Καλοχωρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 31:   

-           Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους.

-           Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν τεθεί  στους νόμους 3982/2011 και 4302/2014 για τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και οι προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Παράταση προθεσµίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής

Παρ. 1. Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) ή τον ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίµου. Μετά από την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας  υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί έως την ανωτέρω ηµεροµηνία και πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Οι διατάξεις του παρόντος περί µη επιβολής προστίµου εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι οι φορείς που εµπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Παρ. 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014 (Α΄225) αντικαθίσταται και η παρ. 6 του άρθρου 9 διαµορφώνεται ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής, χωρίς δικαίωµα κτιριακής επέκτασης, σε νόµιµα υφιστάµενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, καθώς και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (Δ΄707), όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον µια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόµησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες - συµπληρωµατικές δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, εξαιρουµένων των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόµενης θερµοκρασίας σε ψυγεία».

Σύμφωνα με το άρθρο 33:

«Παράταση προθεσµιών των νόµων 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID-19 και προθεσµιών εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων».

Παρ.2. Παρέχεται, µετά από άπαξ αίτηµα του διοικούµενου, παράταση δέκα (10) µηνών, αρχούσης από τη λήξη της προθεσµίας: α) για τις προθεσµίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη µεταφορά σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3982/2011, καθώς και για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο Β΄ Μέρος του ως άνω νόµου, β) για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη µεταφορά των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και για την εν γένει λειτουργία αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4302/2014, καθώς και γ) για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των Οργανωµένων Υποδοχέων Επιχειρηµατικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011. Προϋπόθεση για την εφαρµογή της παράτασης είναι οι ως άνω προθεσµίες να µην είχαν παρέλθει κατά την 25η.2.2020 ή να έχουν εκκινήσει το αργότερο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση των αναγκαίων οδικών έργων που προβλέπει ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντ...

Η SARMED ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ «DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2020»

Βραβείο για τις αναπτυξιακές και τις οικονομικές επιδόσεις της, καθώς και για τον υπεύθυνο κοινωνικά ρόλο της απέσπασε και φέτος η SARMED, μοναδική εκπρόσωπος από τον κλάδο των logistics στο θεσμό των...

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΕΒΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΠΕ

Επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το αμοιβαίο όφελος και η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) διατυπώνει τις ...

Κλείσιμο [X]