ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Στο Θριάσιο Πεδίο, ως τον ιδανικό εντός της Αττικής τόπο για τη δημιουργία σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου, συγκλίνουν όλες οι επιστημονικές έρευνες. Αλλά και η εμπειρία του κλάδου «δείχνει» Θριάσιο.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΨΗΦΙΖΕΙ» ΘΡΙΑΣΙΟ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/07/2014

 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΥΠΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΩΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ. ΑΡΚΕΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ…

Άρθρο του Ιωάννη  Σιαμά*

Η χωροθέτηση των πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων αποτέλεσε τον τελευταίο αιώνα τη βάση προβληματισμού για την ανάπτυξη των οικονομικών θεωριών του χώρου. Αγροτικές, χονδρεμπορικές και αστικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε μοντέλα ομόκεντρα, τομεακά, πυρηνικά και πολυκεντρικά.

Τα μοντέλα εξελίσσονται και επεκτείνονται δυναμικά στο χρόνο, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις νέες δραστηριότητες που εξελίσσονται, λόγω αναγκών της οικονομίας. Κατατάσσονται χρονικά σε συνδυασμό με την εξέλιξή τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εφαρμογή της πολυκεντρικότητας στη χωροταξική πολιτική. Συνδυάζονται με τα Εμπορευματικά Κέντρα (ΕΚ) ως οργανωμένες μορφές υποδομών για τη χωρική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και με τις διεθνείς τάσεις οργάνωσης και χωροθέτησης των ΕΚ.

Ιδιαιτερότητα των ΕΚ

Οι βασικές αρχές χωροθέτησης των ΕΚ δεν ακολουθούν απόλυτα τη χωροθέτηση μιας οποιασδήποτε εμπορικής ή παραγωγικής δραστηριότητας. Η διαφοροποίησή τους οφείλεται στο στοχευμένο κι εξειδικευμένο πελατολόγιο υψηλών απαιτήσεων και διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και στη δυνατότητα συγκέντρωσης υπηρεσιών όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις υψηλής δυναμικότητας, με μεγάλες δυνατότητες εξυπηρέτησης των εμπορευματικών ροών και συγκεντρώσεων φορτίων.

Για να διατηρεί το ρόλο του ως εργαλείο πολιτικής διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να πληροί και τις δημόσιες απαιτήσεις και να εξυπηρετεί την υψηλή ζήτηση εμπορευματικών ροών. Σε ενιαία βάση, κριτήρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επένδυσης, αποτελούν τους όρους για την ανάπτυξη ΕΚ.

Σύμφωνα με την εξέλιξη των θεωριών του χώρου και τη σύγκρισή τους, μετά από αξιολόγηση των ιδιωτικοοικονομικών, τεχνικών και κοινωνικών κριτηρίων επιλέχθηκαν τα κατάλληλα και σταθμίστηκαν μέσω ερωτηματολογίου, με παράλληλη βαθμολόγηση πιθανών θέσεων δημιουργίας Εμπορευματικών Κέντρων στην Αττική, όπου και διενεργήθηκε η έρευνα πεδίου.

Ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος, η πολυκριτηριακή ανάλυση και η στατιστική προσέγγιση του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα αφορούν αφενός το σύνολο των επιχειρήσεων και αφετέρου το σύνολο των διαμεταφορικών επιχειρήσεων. Τη μεγαλύτερη βαθμολογία έλαβε το Θριάσιο· ακολούθησαν η Αυλώνα, το Κορωπί, τα Μέγαρα και το Λαύριο.

Έπειτα, με ποιοτικές αναλύσεις εξάγεται ένα συμπέρασμα με παράλληλο προβληματισμό για τις προϋποθέσεις αποδοχής του αποτελέσματος. Με τη μελέτη αυτή συντάσσεται ένας συγκριτικός πίνακας με τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις των κύριων θεωριών χώρου, όπου διακρίνονται οι στόχοι, οι παραδοχές, η σχέση προσφοράς - ζήτησης και τα ποσοτικά στοιχεία κόστους για κάθε θεωρία.

Επίσης, αναδεικνύεται μια πρόταση μεθόδου ανάλυσης των κριτηρίων και του τρόπου βαθμολόγησης πιθανών θέσεων εγκατάστασης Εμπορευματικών Κέντρων, ως μια γενικευμένη πρόταση ανάλυσης συμπεριφορών των εμπλεκομένων φορέων, ως προκαταρκτικό εργαλείο, που στη συνέχεια αναδεικνύεται εφαρμόσιμη καθορίζοντας παράλληλα και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταφορικών επιχειρήσεων που παλεύουν μέσα στο λαβύρινθο του Βοτανικού επιθυμούν την άμεση μετεγκατάστασή τους σε εμπορευματικό κέντρο· το Θριάσιο Πεδίο είναι λύση που τυγχάνει ευρείας αποδοχής.

Η έρευνα

Η έρευνα ξεκινά από τη σύγκριση των θεωριών του χώρου για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, τις τριτογενείς δραστηριότητες και το χωρικό ανταγωνισμό. Η σύγκριση καταλήγει σε μια λίστα κριτηρίων, η οποία εμπλουτίζεται από τεχνικά, οργανωτικά και κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν. Από το σύνολο των κριτηρίων επιλέγονται τα πλέον κατάλληλα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε μια περιοχή και τίθενται μέσω ερωτηματολογίου σε αξιολόγηση.

Η βαρύτητα των ομαδοποιημένων κριτηρίων, είναι μεγαλύτερη στα οικονομικά με 44%. Ακολουθούν τα τεχνικά με 25%, τα οργανωτικά με 19% και τα κοινωνικά με 12%. Στον ίδιο πίνακα καταγράφεται η τυπική απόκλιση και το εύρος τιμών για κανονική κατανομή πληθυσμού με πιθανότητα ένταξης 95%.

Οι θέσεις εγκατάστασης συγκεντρώνουν στοιχεία γενικού σχεδιασμού και αφομοίωσης της πραγματικής διασποράς των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της Αττικής, που ελέγχεται, βαθμολογήθηκαν οι περιοχές Θριασίου Πεδίου, Αυλώνας, Μεγάρων, Κορωπίου και Λαυρίου, εστιάζοντας στη δημιουργία ΕΚ. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι το μεγαλύτερο βαθμό, με άριστα το 10, συγκεντρώνει το Θριάσιο. Αυτό ισχύει και για το σύνολο των επιχειρήσεων και για τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις χωριστά.  Στην περίπτωση γενικής βαθμολογίας των επιχειρήσεων διαμεταφοράς , ο πληθυσμός προσεγγίζεται βάσει κατανομής t Student, με πιθανότητα επιτυχίας 95%. Οι διαφορές εδώ, παρά τις επικαλύψεις, είναι περισσότερο ευδιάκριτες, με το Θριάσιο στην πρώτη θέση, και με το Κορωπί, τα Μέγαρα και το Λαύριο να υστερούν σημαντικά.

Στοιχεία που πιθανόν να διαφοροποιούν το αποτέλεσμα κατά την περίοδο εφαρμογής είναι τα διόδια, η διαθεσιμότητα προσωπικού, η αποδοχή τοπικής κοινωνίας και η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας σε σχέση με το μοντέλο διανομής. Διαφορετικές είναι οι ανάγκες για ένα διανεμητικό κέντρο προς την Αθήνα και διαφορετικές για ένα ακτινικό προς την περιφέρεια. Στα παραπάνω, προστίθεται η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, βασιζόμενη σε ιστορικά και τρέχοντα οικονομικά στοιχεία και σε προβλέψεις εμπορευματικών ροών, με διατήρηση των παραγωγικών μονάδων στη Ασία. Αντίθετα, σήμερα δεν υπάρχει σταθερότητα οικονομικού περιβάλλοντος, ούτε προβλέψιμες μεταβολές ροών.

Μια σκέψη για το μέλλον

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιονομικές εξελίξεις, η συγκέντρωση των παραγωγικών μονάδων σε θέσεις εγγύτερες της Ευρώπης –ή και ο επαναπατρισμός εντός ευρωπαϊκών κρατών– είναι πιθανό να μειώσει τα διερχόμενα φορτία και να διαφοροποιήσει το στόχο της Ελλάδας, από διαμετακομιστικό σε παραγωγικό και μεταποιητικό κέντρο της Ευρώπης.

Παράλληλα, με την πολυκριτηριακή ανάλυση ζητήθηκε και η άποψη των επιχειρήσεων για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης από τις θέσεις που βρίσκονται. Οι επιχειρήσεις με μεγάλες ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους δεν επιθυμούσαν την ένταξή τους στο ΕΚ. Οι επιχειρήσεις με μικρότερες ανάγκες και μεγάλη ταχύτητα ανανέωσης αποθήκης επιθυμούσαν την ένταξή τους στο ΕΚ.

Το 62% των διαμεταφορικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα μετεγκατάστασης, ενώ το 100% των υπολοίπων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Το 69% των διαμεταφορικών επιχειρήσεων επιθυμούν ένταξη σε ΕΚ, ενώ στις υπόλοιπες επιχειρήσεις το 78% επιθυμεί τη μεμονωμένη εγκατάσταση.

Η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή και για οσεσδήποτε θέσεις εγκατάστασης. Με την έρευνα αυτή γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια ανάλυσης συμπεριφοράς των πιθανών χρηστών των Εμπορευματικών Κέντρων.

Επιβεβαιώνεται ουσιαστικά η άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς και του Υπουργείου Μεταφορών ότι η οριστική λύση για τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις υπό ανάπλαση περιοχών όπως ο Ελαιώνας διέρχεται μέσα από μια οργανωμένη μαζική μετεγκατάσταση του συνόλου των επιχειρήσεων προς το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου.

 *     Ο Ιωάννης Σιαμάς (PhDc, Logistics) είναι Μηχανικός Εφοδιαστικής Αλυσίδας (MEng, MSc) και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics. Στο παρελθόν υπήρξε πρόεδρος της ΠΕΕΔ.

 

 

COVER STORIES

ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑ LOGISTICS

Ποιες είναι οι εξελίξεις στον ΟΛΘ, πώς προδιαγράφονται οι προοπτικές της Ελλάδας ως «πύλης διαμετακομιστικού εμπορίου» και γιατί υστερεί η χώρα μας σε χωρητικότητες φορτίων....

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΣΕ

Στις ράγες της νέας εποχής, ο οργανισμός σιδηροδρόμων εμφανίζεται έτοιμος να λειτουργήσει με εξωστρέφεια και πελατοκεντρική αντίληψη σε τέσσερις πυλώνες ισχύος: ασφάλεια, διαφάνεια, εξυγίανση και ανάπ...

21O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS «DIGITAL SUPPLY CHAINS»

Τόπος: Ξενοδοχείο “Grand Hotel Palace”, Θεσσαλονίκη...