ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Οι εμπορικές αποθήκες είναι χώροι όπου διακινούνται, αποθηκεύονται ή εναποτίθενται εμπορεύματα, μακράν των παραγωγικών μονάδων και εκτός των βιομηχανικών αποθηκών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι που αποθέτουν οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη.

CROSS DOCKING ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (B’ ΜΕΡΟΣ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/10/2014

 

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ CROSS DOCKING ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Άρθρο του Ηλία Στυλ. Κακατσάκη*

Ο αναγνώστης του L&M μπορεί να σχηματίσει την εντύπωση ότι μέχρι εδώ ασχοληθήκαμε σε βάθος με μια περίπτωση δευτερεύουσας σημασίας. Η εναπόθεση όμως έδειξε ότι τα πράγματα στη λειτουργία της αγοράς είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί συνάπτονται συμβάσεις μεταφοράς, αξίας ή φορτίου οι οποίες δεν προβλέπονται στην υφιστάμενη λογιστική οργάνωση και στη λειτουργία της εμποροβιομηχανικής επιχείρησης (ΕΒΕ), ή και της αποθηκευτικής επιχείρησης.

Σημασία της εναπόθεσης

Όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω, έχει και η μεταφορά οργανωτική διάρθρωση και λειτουργική διαβάθμιση, με πλαίσια κανόνων εφαρμογής μεταξύ των συμμετεχόντων. Π.χ.:

α) Μεταφορά χωρίς μετακόμιση του είδους, με εντολή να παραμείνει το πωληθέν είδος στην ίδια αποθήκη, στην εντολή πλέον του αγοραστή.

β) Απλή μεταφορά με ταυτόχρονη μετακόμιση του φορτίου, όπου η κάθε πλευρά των συμβαλλομένων τηρεί δικό της λογιστήριο, με βάση τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές ρυθμίσεις εκδοθέντα στοιχεία και τα έγγραφα μεταφοράς.

γ) Μεταφορά με λογιστική, όπου οι συμμετέχοντες τηρούν το λογιστήριό τους και έχουν ταυτόχρονα μέσω διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης με κωδικό και σε λογιστήριο άλλης συνεργαζόμενης επιχείρησης, για τη διαβίβαση εντολών, την καταχώρηση εγγραφών, την εκτύπωση εγγράφων κλπ.

δ) Μεταφορά με λογισμό. Είναι κατά βάση μεταφορά με λογιστική. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για κατάρτιση πολυμερών συμβάσεων παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής κλπ., οι οποίες εκτελούνται με εντολή και για λογαριασμό μίας μεγάλης ΕΒΕ. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συμβάσεις εμφανίζονται για λογαριασμό της μεγάλης ΕΒΕ:

α) Στις συμβάσεις πώλησης, σαν πωλητές, αγοραστές, φορολογικοί εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι.

β) Στα έγγραφα μεταφοράς, σαν αποστολείς, παραλήπτες, διαμεταφορείς, ναυτικοί πράκτορες, εντολείς, εκτελωνιστές κλπ.

Πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό σαφές, πως είναι μέρος της φυσιογνωμίας της αγοράς το να αλλάζει αυτή συνεχώς· και είναι υποχρέωση των τεχνοκρατών να την παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την κάθε εξέλιξη. Οι ισορροπίες στις αλλαγές αυτές της αγοράς είναι δυσδιάκριτες και απαιτούν τεχνοκράτες ειδικών προσόντων και υψηλού επιπέδου για να τις κατανοήσουν· πολύ περισσότερο για να εξεύρουν τις απαιτούμενες ορθολογικές λύσεις.

Ένα απαραίτητο προσόν που πρέπει να αποκτήσουν οι θεωρητικοί, είναι η ικανότητα να διαβλέπουν πως η θεωρία και τα logistics δεν μεταφέρουν τα φορτία. Στην περίπτωση του Cross Docking διαπιστώσαμε ότι διακόπηκε η παντοδυναμία που αποδίδεται στα logistics να παρακολουθούν τη ροή των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση. Με άλλα λόγια «έσπασε» η εφοδιαστική τους αλυσίδα! Επιπλέον κατάρρευσε η «επιστήμη Logistics» στην προσπάθεια να έχει αδιάλειπτα τον έλεγχο της ροής των αγαθών, στη διαδρομή τους από τον παραγωγό στον καταναλωτή! Αντίθετα, η λογιστική απεικονίζει με οργανωτική ευκολία, με τη βοήθεια των ΗΥ και του διαδικτύου, κάθε είδους λογιστικό γεγονός, που συνάγεται από τις αυτοτελείς δράσεις της ροής των αγαθών.

Με άλλα λόγια, στην εναπόθεση «μαυρίζει» η οθόνη του ΗΥ του κυρίου του προϊόντος και δεν υπάρχει η δυνατότητα με την υφιστάμενη οργάνωση των πωλήσεων της ΕΒΕ να ανακτήσει την εικόνα στον ΗΥ για τη νέα θέση του προϊόντος. Ο ΗΥ ενός σημείου παραλαβής ή αποστολής αγαθών αδυνατεί να καταχωρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη σύμβαση της διακίνησης μιας παρτίδας που δεν την αναγνωρίζει. Αυτό μάλιστα ανεξάρτητα από την ικανότητα του προγραμματιστή του ΗΥ να αναβαθμίσει το πρόγραμμα, με ένα ακόμα αναγκαίο κωδικό κίνησης.

Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι και η άλλη πλευρά καταχωρεί εξ ανάγκης στα βιβλία της τη λογιστική εγγραφή της αναχώρησης ή της άφιξης, με βάση τους δικούς της κωδικούς κίνησης. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης και η αποθήκη τηρούν ανεξάρτητο λογιστήριο, ώστε να μη «βλέπει» το ένα πρόγραμμα του ΗΥ το άλλο. Η συνέπεια είναι να διενεργείται μια απλή μεταφορά χωρίς τη λογιστική επικοινωνία των συμμετεχόντων, με τρόπο ώστε η προηγηθείσα δράση να διευκολύνει οργανωτικά τη δράση του αμέσως επόμενου εμπλεκομένου.

Tα logistics είναι λογιστική και διαχειριστική επικοινωνία δύο επιχειρήσεων οι οποίες δρουν στα πλαίσια συναφθεισών συμβάσεων, με αντιπαροχή της μίας, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που έλαβε από την άλλη. Εδώ η αποθήκη της ΜΑΒΕ.

Εννοιολογικές διαφορές

Το θεμελιώδες συμπέρασμα από την ανάλυση της «εναπόθεσης» είναι ότι η «μεταφορά» είναι ευρύτερη έννοια από τα logistics, γιατί περιέχει τη συνολική δράση του περιβάλλοντος της αγοράς της μεταφοράς, για τη μετακόμιση ή τη διακίνηση των αγαθών.

Αντίθετα, τα logistics είναι μια λογιστική και διαχειριστική επικοινωνία δύο επιχειρήσεων οι οποίες δρουν στα πλαίσια των συναφθεισών συμβάσεων, με αντιπαροχή της μίας, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που έλαβε από την άλλη. Η ΕΒΕ π.χ. που λαμβάνει την υπηρεσία από την αποθηκευτική επιχείρηση, ενδέχεται στα πλαίσια της διακίνησης του ίδιου αγαθού να είχε συνάψει προηγουμένως άλλη αντίστοιχη σύμβαση. Είναι επίσης ενδεχόμενο η ίδια ΕΒΕ να διαπραγματεύεται μια νέα σύμβαση, για να εκτελεστεί η παραπέρα προώθηση της παρτίδας του προϊόντος ή ενός μέρους της, προς ένα άλλο παραλήπτη και προορισμό.

Δεν πρόκειται δηλαδή για μια καινοτομία στην αγορά, γιατί διαχρονικά υπήρχε η στενή συνεργασία και πληροφόρηση μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στη μεταφορά, για την απρόσκοπτη διακίνηση των αγαθών. Στη συνεργασία τους συγκαταλεγόταν μεταξύ άλλων η αναγγελία αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και η ενημέρωση και η συμφωνία των λογιστικών τους λογαριασμών.

Ο τρόπος που θα οργανωθούν οι δύο παραπάνω επιχειρήσεις είναι καθαρά δική τους εσωτερική υπόθεση και είναι προσαρμοσμένος στις ειδικές ανάγκες της λειτουργίας τους. Η μεταφορά των ειδών τους όμως υπόκειται στις ρυθμίσεις και στους κανόνες της αγοράς της μεταφοράς, όπως περιγράφονται στο «Κακατσάκης Στ.» (2013) –π.χ. ως μεταφορά από εμπορικής πλευράς, νομικής, οργανωτικής, φορολογικής, τεχνικής κλπ. Για την εκτέλεση του συνολικού μεταφορικού τους έργου, οφείλουν επομένως να συμβληθούν οι δύο επιχειρήσεις του παραδείγματός μας και με τρίτους, π.χ. ΜΕ, ΔΕ, ή εταιρείες φόρτωσης - εκφόρτωσης, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα κατά τα γνωστά και την εκτέλεση των διαδικασιών και το κόστος των μετακομίσεων των ειδών τους.

Είναι επίσης δική τους εσωτερική υπόθεση να δώσουν οι δύο αυτές επιχειρήσεις το όνομα «logistics», «3PL» ή «εφοδιαστική αλυσίδα» στον τομέα της εργασίας τους, για να συνεννοούνται τα στελέχη τους μεταξύ τους. Επιπλέον, έχουν τόσο την κατανόηση όσο και την ανοχή της αγοράς να θεωρούν ως πανάκεια το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, για να βοηθήσουν στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους. Δεν ενδιαφέρουν όμως τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς ή τις φορολογικές αρχές η ορολογία που χρησιμοποιούν ή ο τρόπος που θα συμβληθούν προκειμένου να οργανώσουν τη λειτουργία τους και να διακινήσουν μεταξύ τους τα είδη τους.

Δεν πρέπει επομένως η θεωρία να ξεπερνά τα εσκαμμένα προβάλλοντας την περιγραφή της συνεργασίας ή τον τρόπο οργανώσεως δύο επιχειρήσεων σαν επιστήμη και θέσφατο. Δεν πρέπει δηλαδή να δίνεται έμφαση στη λέξη logistics ή Cross Docking κλπ. και να προβάλλεται μέσω αυτών στην αγορά ως μέγα γεγονός, π.χ. ότι εκτύπωσαν μέσω ΗΥ ένα τιμολόγιο, τους κωδικούς είδους μιας παραγγελίας ή τα έγγραφα μεταφοράς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της αγοράς είναι κοινό κτήμα όλων, και ο κάθε επιχειρηματίας ή τεχνοκράτης την αξιοποιεί επιλέγοντας τη λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου εργάζεται με τα δικά του κριτήρια.

Διευκρινίζοντας τη μεταφορά

Η μεταφορά δεν «αποθηκεύεται» για να εγκλωβιστεί στο στενό χώρο λειτουργίας μιας επιχείρησης ή να ενταχθεί στο πλαίσιο των κανόνων της συνεργασίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Η μεταφορά είναι αλληλουχία αυτοτελών δράσεων, που καταχωρούνται λογιστικά, σε επιταγή των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων του εφόρου, καθώς επίσης και των εντολών του επιχειρηματία προς τα στελέχη της επιχείρησης του.

Στη συνέχεια, «από μεταφορά σε μεταφορά», μέσα στα πλαίσια των μεικτών διαδοχικών συμβάσεων, αλλάζει το αγαθό κάτοχο, διαχειριστή και λογιστικό λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή και φάση της μεταφοράς. Αυτή η λειτουργία συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι να καταλήξει το αγαθό από την παραγωγή στην κατανάλωση και να πληρωθεί η αξία του.

Το παρόν άρθρο μας δεν επιθυμεί να ταυτιστεί η «εναπόθεση» και η περιγραφείσα άποψή μας για την πρακτική λειτουργία της αγοράς με οποιαδήποτε έννοια ή ορολογία των «logistics». Η εναπόθεση είναι μέρος της λειτουργίας της μεταφοράς αξιών και φορτίων. Το ίδιο πιστεύουμε ότι συμβαίνει –με βάση τις απόψεις μας– και με τις συμβάσεις συνεργασίας δύο επιχειρήσεων ξένων μεταξύ τους. Ο τρόπος που θα οργανώσουν τη διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου , τη λογιστική οργάνωση των πωλήσεων μέσω ΗΥ ή τους όρους πληρωμής και είσπραξης, δεν περιγράφεται μονολεκτικά, π.χ. ως «3PL», «logistics», «διανομή» κλπ.

Για τη συνεργασία δύο επιχειρήσεων ξένων μεταξύ τους υποβάλλονται προσφορές που αν γίνουν αποδεκτές καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτικά η παροχή και η αντιπαροχή εκάστου των μερών. Στους όρους αυτούς καθορίζεται και η λογιστική συνδρομή της μίας προς την άλλη, για να υπάρχει λογιστική εικόνα της εκάστοτε θέσης του εμπορεύματος και να καθίσταται εφικτή και η έκδοση τιμολογίου πώλησης από τον ΗΥ της ΕΒΕ - κυρίου του προϊόντος.

Το αντίθετο όμως, όλες δηλαδή τις περιπτώσεις όπου δρα η ίδια ΕΒΕ με τον ίδιο ΑΦΜ, σαν αποστολέας, παραλήπτης και αποθηκευτής, για τη διακίνηση των προϊόντων της, δεν τις εξετάζουμε αναλυτικά. Ο λόγος είναι ότι δεν ισχύει μέχρι το χρονικό αυτό σημείο σύμβαση πώλησης, που έχει συναφθεί με άλλη επιχείρηση. Για τέτοιες περιπτώσεις μετακόμισης των αγαθών, καθώς και στη μεταφορά με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, διαβάστε περισσότερα στο Κακατσάκης Στ. (2013) . Οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι όμοιες και πρέπει να εξατομικευτούν, για να αναλυθούν χωριστά η κάθε μια από αυτές. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα προϊόντα μετακομίζουν από χώρο σε χώρο της ίδιας ΕΒΕ με βάση το Δελτίο Αποστολής που εκδίδει.

Το γεγονός είναι ότι στη μεταφορά αντιμετωπίζονται χωριστά οι συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι εμπλεκόμενοι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλυθεί επαρκώς και να καταχωρηθεί λογιστικά η μεταβολή που υφίσταται ένα αγαθό:

α) Όταν αυτό μεταφερθεί από την υπόγεια αποθήκη στο ισόγειο κατάστημα πώλησης της ίδιας ΕΒΕ.

β) Όταν μεταφερθεί με τη μεσολάβηση πολλών επιχειρήσεων, από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, για να τοποθετηθεί στο ράφι ενός καταστήματος, με τελικό σκοπό να προσφερθεί στην κατανάλωση.

γ) Όταν διακινηθεί σε ένα χώρο για να εναποτεθεί προσωρινά ή για να προστεθεί σε αυτό αξία.

δ) Όταν προσέλθει ο αγοραστής στο εργοστάσιο, για να παραλάβει τα εμπορεύματα που αγόρασε με ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης που ναύλωσε ο ίδιος.

Πηγή

Κακατσάκης Στ., Η διαχείριση της χερσαίας εμπορευματικής μεταφοράς, Αθήνα 2013, αυτοέκδοση.

 

* Ο Ηλίας Στυλ. Κακατσάκης είναι λογιστής - κοστολόγος μεταφοράς κι εργάζεται σε μεταφορική εταιρεία. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ IKE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η μεταφορική εταιρεία Vlachogiorgis Transport ΙΚΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των υπηρεσιών της μέσα από δράσεις εξωστρέφειας επεκτείνει το δίκτυό της προσφέροντας πλέον μεταφορικό έργο από ...

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΠ (PCT)

Αξιοσημείωτη άνοδος σημειώθηκε το 2018 στα κέρδη και στα έσοδα της ΣΕΠ (PCT) που διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχονται από τις φορτοεκφορτώσ...

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Τα χρονίζοντα προβλήματα των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, όπως χαρακτηριστικά είναι αυτή των Οινοιφύτων, έρχεται να λύσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εναρμόνισ...

Κλείσιμο [X]